Menu

GMO Policy

Policy för modern genteknologi

Introduktion

Kunder och konsumenter ställer allt högre krav för produktsäkerhet och kvalitet. Medan man kräver detta skall odling och produktion och distribution av produkter inte ha oönskade effekter på människor, djur eller miljö. Samtidigt ställs världens producenter av biologiska råvaror och produkter mot ett ökat krav på större volymer, förbättrad produktivitet och flexibilitet.

Modern genteknologi medför större möjligheter till att ge växter, djur och mikro-organismer nya egenskaper. Genom att överföra gener mellan organismer där det traditionellt varit omöjligt att utbyta genetiskt material, är det nu möjligt att ta fram genetiskt modifierade organismer (GMO) med nya egenskaper som förenklar odling eller möjliggör förbättrade slutprodukter till konsument.

Användandet av modern genteknologi i produktion av livsmedel har än så länge givit extremt negativa reaktioner från stora konsumentgrupper, speciellt i Europa och Japan. Men de flesta konsumenter accepterar dock användningen av denna teknologi inom medicinområdet.

Magnihill’s policy

Magnihill betonar starkt det viktiga i att generera tillit och förtroende. Produkter som tillverkas av Magnihill måste därför baseras på säkra råvaror och produceras med metoder som är accepterade av kunder och konsumenter.

Magnihill följer nationell lagstiftning och officiella regler inom GMO området och kommer att vara lyhörda för kunders och konsumenters attityder av användning av modern genteknologi vid produktion av olika råvaror och produkter.

Magnihill har en restriktiv policy omkring användningen av modern genteknologi i produktion av livsmedel på grund av att en tydlig majoritet av konsumenter på våra huvudmarknader inte accepterar användningen av genetiskt modifierad råvara.

Om Magnihill ändrar sin restriktiva policy av användningen av moderna genteknologi, råvaror och produktionsmetoder som baseras på sedan teknologi måste det:
• vara bevisat säkert från hälso- och miljömässig synpunkt.
• Vara accepterat av stora kund- och konsumentgrupper.
• leda till produkter som kan erbjuda signifikanta fördelar för kunder och konsumenter.

Magnihill följer mycket noga utvecklingen, både när det gäller kunders och konsumenters attityd till modern genteknologi och när det gäller potential och risker vad nya genetiskt modifierade organismer kan visa i framtiden.