Menu

Verksamhetspolicy

Vision

Magnihill ska vara kundens första val av samarbetspartner av djupfrysta kvalitetsprodukter från växtriket.
Vi ska också främja utvecklingen av bekväma ekologiska produkter, arbeta för ett hållbart företagande där vi ingår i ett större sammanhang och ta ansvar både avseende miljö, hållbarhet och ta socialt ansvar.

Affärsidé

Magnihill utvecklar, producerar och säljer frysta produkter från växtriket, med fokus på ekologiskt och bekvämt, i samarbete med våra kunder och leverantörer.

Kvalitets- och livsmedelssäkerhetspolicy

Magnihill ska fungera som en prioriterad, säker och pålitlig leverantör av frysta växtbaserade livsmedel. Våra samarbeten ska bygga på långsiktiga relationer och hög servicegrad. Vårt verksamhetssystem ska vara certifierat enligt en GFSI-godkänd standard, fungera proaktivt och grunda för att vi levererar trygga produkter med rätt kvalitet.

Gällande lagar och regler och våra kunders krav och förväntningar är en grund från vilken vi ska bedriva ett effektivt arbete där vi ständigt utvecklas och förbättras. Detta sker bla genom öppna diskussioner, produktutveckling och ständiga förbättringar.

Kommunikationen inom Magnihill samt med kunder, affärspartners och andra ska vara öppen, ärlig och effektiv.

Genom långsiktighet i avtal med odlare och leverantörer samt kompetens inom teknik, produktionsprocess och livsmedelssäkerhet stärker vi företagets konkurrenskraft på marknaden och säkerställer långsiktig lönsamhet och kostnadseffektiv produktion. Kompetens inom livsmedelssäkerhet, process- och automationsteknik är verksamhetskritiskt och det säkerställer vi genom kontinuerlig utbildning av vår egen personal och genom att ta in extern kompetens i specifika frågor.

Full spårbarhet från frö till färdig produkt är en självklarhet. Likaså att inte arbeta med genmodifierade produkter.

Våra verksamhetsmål rymmer livsmedelssäkerhetsmål och följs upp månatligen.

Miljöpolicy

Den miljöpåverkan som Magnihill ger upphov till ska minskas och förebyggas. Fokus ligger på produktionstekniker, förpackningsmaterial, avfallsminimering, energiförbrukning samt utsläpp till omgivningen.

Vår ambition är att bli självförsörjande på energi genom förnyelsebar teknik.

Våra verksamhetsmål rymmer miljömål och följs upp månatligen.

Wiveca P. Almgren
VD & ägare Magnihill AB